Regulamin sklepu internetowego

Właścicielem sklepu internetowego ANETTE BOUTIQUE jest: Przedsiębiorstwo Handlowe Emilia Jaskulska, ul. Pl. Wolności 9 ; 76-270 Ustka, NIP 839 260 66 63; REGON 369724640 . Adres korespondencyjny Sklepu internetowego to: ANETTE BOUTIQUE Przedsiębiorstwo Handlowe Emilia Jaskulska, ul. Pl. Wolności 9 ; 76-270 Ustka
Adres sklepu stacjonarnego: Dom Handlowy „Feniks” ul. Pl. Wolności 9; 76-270 Ustka
Pozostałe dane kontaktowe: adres e–mail: sklep@anetteboutique.pl  numer telefonu kontaktowego +48 500 129 550 (pn-pt 10:00 – 18:00; sob.10:00 – 14:00 )
Konto bankowe Sklepu internetowego: 26 1090 2590 0000 0001 3610 2557 Santander Bank

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego ANETTE BOUTIQUE jest Przedsiębiorstwo Handlowe Emilia Jaskulska
2. Układ elementów graficznych oraz treści serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowią własność sklepu internetowego ANETTE BOUTIQUE i podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.
3. Znak towarowy ANETTE BOUTIQUE jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów, należy przez to rozumieć:

Klient – osoba fizyczna/prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
Konto klienta – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem, w której zapisane są dane Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym, który umożliwia utworzenie Konta Klienta.
Formularz zamówienia – formularz elektroniczny umożliwiający złożenie zamówienia.
Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowe Emilia Jaskulska, ul. Pl. Wolności 9 ; 76-270 Ustka, NIP 839 260 66 63; REGON 369724640
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
Produkt – oferowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma podlegająca Umowie sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Zamówienie – złożone przez Klienta w formularzu zamówienia oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

Konto klienta

1. Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz Internetu.
2. Do założenia konta w sklepie internetowym wymagane jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. W trakcie rejestracji konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
3. Klient zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się na swoim koncie w sklepie internetowym.
4. Zaletą posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, śledzenie statusu zamówienia, udział w konkursach oraz otrzymywanie materiałów promocyjnych.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Klient składa zamówienie poprzez swoje konto w sklepie internetowym, jak również nie posiadając takiego konta. W obu przypadkach niezbędne do złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia.
2. Ceny podane na stronie internetowej są cenami w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
3. W podsumowaniu zamówienia zawarte są informacje o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. W trakcie procesu zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
4. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia zamówienia.
5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zostanie wysłane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia.
7. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

Warunki i termin płatności

1. Sklep oferuje następujące formy płatności:
1.1 Płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki.
1.2 Przelew na podane konto bankowe
1.3 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: PayU,
1.4 Płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym

2. W przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką u kuriera

Warunki i termin dostawy zamówienia

1. Po wybraniu płatności za pobraniem zamówienie zostanie natychmiast przekazane do realizacji.
2. Po wybraniu płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Termin realizacji zamówień do 5 roboczych.
4. Dostawa zamówienia dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.
5. Dostawa zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zamówienia podane są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia przesyłki obowiązkowe jest spisanie protokołu szkody w transporcie i powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku nie spisania protokołu może to uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
7. Klient ma możliwość odbioru zamówienia w sklepie stacjonarnym.

Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres zwroty@anetteboutique.pl lub pocztą polską (kurierem) na adres Przedsiębiorstwo Handlowe Emilia Jaskulska, ul. Pl. Wolności 9 ; 76-270 Ustka,wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym.
3. Zwracany towar po odpowiednim zabezpieczeniu i zapakowaniu należy odesłać w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Przedsiębiorstwo Handlowe Emilia Jaskulska, ul. Pl. Wolności 9 ; 76-270 Ustka wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.
8. Zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest regulowany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Kodeksu Cywilnego.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Klient pokrywa jedynie koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres zwroty@anetteboutique.pl lub pocztą polska na adres Przedsiębiorstwo Handlowe Emilia Jaskulska, ul. Pl. Wolności 9 ; 76-270 Ustka.
2. W przypadku gdy Konsument korzysta z ustawowego prawa odstąpienia, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego.
3. Sprzedawca ma obowiązek , w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu towaru oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
4. Klient ma obowiązek,w terminie nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte dotyczą Klientów nie będących konsumentami.
2. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w takim wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych form płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość jak Konsumentom zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klientom nie będącym Konsumentami nie przysługuje

Postanowienia końcowe

1. W sprawach spornych nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie https://www.anetteboutique.pl/regulamin/
3. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Przy umowach zawartych przed zmianą, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.